Prywatne muzeum. Czy to możliwe?

Interdyscyplinarny zespół ekspertów

Prywatne muzeum. Czy to możliwe?

Rejestracja prywatnego Muzeum – czyli jak założyć własne Muzeum, jakie dokumenty należy przygotować  i do jakich Instytucji należy się zwrócić aby otrzymać uzgodnienie?

W praktyce naszej Kancelarii dokonujemy uzgodnień Regulaminów działania prywatnych Muzeów. Jest to temat nietypowy jeśli chodzi o praktykę adwokacką, aczkolwiek bardzo przydatny jeśli chodzi o kwestie administracyjne, a także związaną z tym faktem reprezentacją strony przed właściwymi organami, a mianowicie kolejno: przed Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
a następnie przed Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie, który jest
– na mocy właściwej decyzji Sekretarza Stanu w Ministerstwie – organem uzgadniającym projekty regulaminów Muzeów prywatnych i projekty statutów Muzeów samorządowych.

Przechodząc do procedury uzgodnieniowej, należy w tym celu złożyć do Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego wniosek o uzgodnienie projektu Regulaminu Muzeum, załączając kwestionariusz założyciela muzeum (osoby fizycznej, osoby prawnej etc.) oraz projekt proponowanej treści Regulaminu. Przydatne jest także w tym celu przedłożenie dokumentacji fotograficznej przedstawiającej zbiory Muzeum, tak aby zobrazować organowi jakiego typu eksponaty będą prezentowane w Muzeum.  

W projekcie Regulaminu należy zawrzeć m.in. proponowaną nazwę Muzeum, siedzibę oraz podstawy prawne działania, jakimi są np. ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020  r. poz. 902), ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, ze zm.), ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020  r. poz. 1378, ze zm.), a także jeśli chodzi o kwestie związane
z ochroną danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2019. r. poz. 1781) czy też rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1–88).

W ww. Regulaminie winny znaleźć się także regulacje dotyczące np. zakresu działania Muzeum, realizacji i formy wypełniania przez nie poszczególnych zadań, katalogowania zbiorów, powstałych
w nim Działów, zarządzania i organizacji Muzeum, powołania kolegium doradczego, zasad zwiedzania czy źródeł jego finansowania.  

Jeśli Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie nie będzie formułował uwag i zapytań co do treści projektu, należy podpisany przez Założyciela – wnioskodawcę projekt Regulaminu Muzeum – jeszcze w tzw. „organizacji” – przesłać na adres Instytucji. Regulamin ten – z zasady – obowiązuje do czasu zakończenia procesu jego organizowania, tj. do dnia otwarcia wystawy stałej.

Następnie po wypełnieniu ewentualnych zaleceń Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że projekt Regulaminu uznaje za uzgodniony. Po powyższych czynnościach Muzeum zostaje wpisane do wykazu Muzeów prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Biuletynie Informacji Publicznej.

Muzeum prywatne może zacząć funkcjonować.

Adw. Maria Abramowicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *